Privacy verklaring

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Omdat uw privacy voor WAKO SA en haar Belgische dochterondernemingen DLDB SA en DLDB Sprl van het grootste belang is, is deze privacyverklaring van toepassing op de WAKO Groep als geheel.

IDENTIFICATIE

De maatschappelijke zetel van WAKO SA met ondernemingsnummer: LU16189088 is gevestigd te:

2, Z.A.C. Haneboesch II, L-4563 Differdange/Niederkorn, Luxembourg.
Tél : (+352) 58 80 65
Fax : (+352) 58 35 33
info@wako.be

Adressen voor gegevensverwerking:

Hoofdzetel:
WAKO SA RCS : B0049578
Z.A.C. Haneboesch II
L-4563 Differdange/Niederkorn, Luxembourg

WAKO Redange RCS : B0049578
Rue de Niederpallen
L-8506 Rédange-sur-Attert, Luxembourg

Filialen :

DLDB SA met ondernemingsnummer : 0.443.341.567
Parc d'activité économique d'Ecolys
Rue de l'Innovation 10
B-5020 Suarlée

DLDB Sprl met ondernemingsnummer : 0.428.128.108
Parc d'activité économique d'Ecolys
Rue de l'Innovation 10
B-5020 Suarlée

Deze verklaring geldt voor de websites van WAKO (www.wako.lu en www.wako.be), voor alle andere portaaltoepassingen en in het algemeen voor de communicatie van WAKO.

Deze privacyverklaring maakt integraal deel uit van de algemene verkoopvoorwaarden.

NOODZAAK VAN EEN PRIVACYVERKLARING

Om u en uw bedrijf optimaal van dienst te kunnen zijn, is het van essentieel belang dat WAKO uw contactgegevens, data en andere persoonlijke gegevens bewaakt, beschermt en gebruikt. WAKO wil daarbij uiteraard uw privacy zoveel mogelijk respecteren en zet zich in voor de bescherming en verwerking van uw persoonlijke gegevens in strikte overeenstemming met de wet en in volledige transparantie.

Het doel van deze verklaring is om WAKO-contacten en –klanten uitgebreid te informeren over de manier waarop WAKO hun persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en behoudt. De contractuele voorwaarden die bij WAKO van toepassing zijn, blijven ongewijzigd.

WETGEVING

WAKO gebruikt uw gegevens conform de geldende wetgeving, gericht op de strikte naleving van de nieuwe Europese wetgeving inzake privacy, de GDPR (General Data Protection Regulation) ofwel de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die in werking treedt op 25 mei 2018. Het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens geschieden op een legitieme, passende en transparante wijze. Persoonsgegevens zijn adequaat, relevant en beperkt tot wat strikt noodzakelijk is met het oog op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Voor een perfecte informatie, kan u deze verordening raadplegen (AVG) op de website http://EUR-Lex.Europa.EU/ waarvan hierna de officiële verwijzing: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Om de gevolgen van de inwerkingtreding ervan beter te begrijpen, kan u ook de website van de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit): https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ raadplegen.

GEGEVENSVERWERKING

Door haar activiteit, verwerkt WAKO talrijke gegevens van haar klanten, prospecten, medewerkers, aanwervingskandidaten en verdelers (hierna samengevat als de betrokkenen). Met andere woorden, WAKO treedt op als gegevensverwerker.

Deze privacyverklaring verwijst daarom naar de volgende verwerkingsactiviteiten:

1. data-acquisitie
2. gegevensregistratie
3. gegevenswijziging
4. gegevens kopiëren
5. gegevensoverdracht
6. gegevens wissen

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Eenieder wiens persoonsgegevens door WAKO worden gebruikt, heeft:

1. het recht op informatie en toegang tot persoonsgegevens,
2. het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren,
3. het recht om gegevens te wissen ( "recht om vergeten te worden"),
4. het recht op een beperkende behandeling,
5. het recht op gegevensoverdracht,
6. het recht van verzet en bezwaar tegen direct marketing praktijken,
7. het recht om niet het voorwerp te zijn van een beslissing uitsluitend gebaseerd op een geautomatiseerde behandeling, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen met zich meebrengt of op een vergelijkbare manier significante invloed heeft.

Elke persoon heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit).

De rechten zullen worden nageleefd in overeenstemming met de AVG verordening binnen 30 dagen na de aanvraag.

DOELSTELLINGEN VOOR GEGEVENSVERWERKING

Enkel de persoonsgegevens die voor specifieke doeleinden worden verstrekt, worden door WAKO verzameld en gebruikt, hetzij in de uitvoering van haar missies, ofwel om statistische en commerciële redenen die verband houden met haar partners, en is beperkt tot het noodzakelijke. Persoonsgegevens zullen compatibel zijn met de nagestreefde doeleinden en de verwerking ervan zal geschieden op basis van de gegeven toestemming of in het kader van de uitvoering van een contract.

In overeenstemming met haar contractuele verbintenissen beschermt WAKO de contactgegevens die het mogelijk maken om te communiceren met haar klanten, leveranciers en partners. Er wordt geen geautomatiseerde besluitvorming in het kader van de verwerking van persoonsgegevens ingevoerd.

BENOEMING VAN EEN DPO OF DATA PROTECTION OFFICER – FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Als u na raadpleging van onze privacyverklaring vragen heeft over persoonsgegevens en het privacy beleid van WAKO, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming, wiens taak het is om het respecteren van uw rechten te garanderen.

Contact: Denis Poncin – email adres: d.poncin@wako.lu

Eventuele vragen of opmerkingen over privacy en gegevensbescherming per e-mail, post of fax moeten worden ingediend bij de DPO en zijn alleen geldig na de ontvangstbevestiging van de DPO.

De DPO geeft trainingen en communicatie over de GDPR wetgeving en bewaakt de naleving ervan binnen het bedrijf.

De DPO is ook het aanspreekpunt voor derden van de onderneming in het geval van vragen of opmerkingen over privacy en gegevensbescherming.

CATEGORIEËN-UITTREKSEL UIT HET GEGEVENSREGISTER

Hieronder een lijst met de categorieën van persoonsgegevens die zich, na interne verificatie en actualisering van de data-register, in ons systeem bevinden.

Bestellingen accepteren of bestellingen plaatsen leidt automatisch tot acceptatie van de volgende categorieën van persoonlijke gegevensverwerking.

Gelieve de DPO te raadplegen indien u meer gedetailleerde informatie wenst.

BEWARING

WAKO bewaard alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van uw bestellingen. Op software niveau, wanneer technisch haalbaar, worden inactieve contacten en persoonsgegevens gearchiveerd op DPO niveau.

De back-ups, die in ons bedrijf worden gemaakt om gegevens te herstellen in geval van technische problemen, worden voor een periode van 3 jaar op een veilige plaats bewaard waar alleen de DPO toegang heeft.

WAKO bewaard voor onbepaalde duur uw persoonsgegevens, informatie die contractueel of met uw overeenkomst wordt verzameld om statistische en/of commerciële redenen die verband houden met haar B2B-activiteit.

Het curriculum vitae van de kandidaten die hun kandidatuur op papier of langs elektronische weg indienen, wordt voor onbepaalde tijd bewaard, maar op een plaats in overeenstemming met een goede beveiliging.

TOEGANG TOT GEGEVENS

De toegang tot uw persoonsgegevens is alleen toegestaan aan personen die bij de uitvoering van hun opdracht een beroep op hen moeten doen. Mensen die toegang hebben tot uw gegevens worden nauwkeurig bepaald op basis van hun missie. WAKO zendt uw gegevens door aan haar medewerkers, aan de verbonden ondernemingen en aan degenen die deel uitmaken van de WAKO groep, voor dezelfde doeleinden als die vermeld in de privacyverklaring. Deze personen zijn verplicht een strikt professionele zwijgplicht te eerbiedigen en te voldoen aan alle technische eisen die worden gesteld om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen.

WAKO SA doet al het nodige om te voorkomen dat mensen zonder toestemming toegang krijgen tot uw persoonsgegevens voor verwerking, wijziging of schrapping.

HET DELEN VAN GEGEVENS

WAKO is niet van plan om persoonsgegevens door te geven aan externe derden of internationale organisaties. WAKO zal uw gegevens nooit zonder uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming doorgeven voor commerciële doeleinden.

Elk van de partijen, dat wil zeggen WAKO en uzelf als klant, prospect, kandidaat, leverancier, ... verklaart dat geen enkele vertrouwelijke informatie, die voor hen beschikbaar is in verband met deze relatie, aan derden zal worden meegedeeld onder voorbehoud van wettelijke uitzondering of met het oog op het uitvoeren van een contract.

MAATREGELEN VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Elke gegevensverwerking (inclusief persoonsgegevens) is onderworpen aan een onophoudelijke veiligheidsbeoordeling en-verwerking om te voldoen aan de huidige wetgeving.

De huidige lijst van concrete maatregelen ter bescherming van uw gegevens is beschikbaar via de DPO en zal alleen worden toegelicht op afspraak in onze kantoren.

Om veiligheidsredenen hebben we besloten deze lijst niet op de publieke website te publiceren.

SPOEDPROCEDURE IN GEVAL VAN GEGEVENSLEKKAGE

Een procedure "wat te doen in geval van detectie van gegevenslekkage" is aanwezig in het bedrijf en werd aan onze medewerkers meegedeeld.

Ze zijn door middel van een addendum op hun arbeidsovereenkomst, verbonden aan een punctuele en correcte verklaring, in overeenstemming met de "spoedprocedure in geval van gegevenslekkage".

De veiligheid van alle gegevensdragers en transport kanalen binnen het bedrijf wordt regelmatig geëvalueerd en dit op een professionele manier door een gespecialiseerd derde bedrijf.

WEBSITE

De websites van WAKO kunnen soms links bevatten naar sites van derden waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze privacyverklaring vallen. Wij raden u daarom aan om hun beschermingsbeleid voor persoonlijke gegevens aandachtig te lezen om te achterhalen hoe zij uw privacy respecteren.

WAKO wenst u op de hoogte te brengen van het gebruik van cookies op haar websites. Cookies zijn kleine ' tekstbestanden ' opgeslagen op de harde schijf van de sitebezoekers. De schijf onthoudt informatie, zodat deze niet opnieuw hoeft te worden ingevoerd op een toekomstig bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen voor een optimale grafische weergave, anderen laten een internet applicatie goed werken. Een selectievakje verschijnt bij het openen van de WAKO website met de vraag of u deze cookies wenst te activeren of niet. Wanneer u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat de website niet optimaal werkt.

Voor meer technische informatie over de werking en de gebruikte cookies categorieën verwijzen wij u naar de "cookie Policy".

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT GBA

Als u vragen heeft met betrekking tot algemene privacy-informatie, kan u contact opnemen met de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit):

Adres: Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles.
Tél: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)

HERZIENING

Deze privacyverklaring is onderhevig aan verandering. Wij nodigen u uit om de laatste online versie van deze verklaring te raadplegen en wij zullen u informeren over eventuele wijzigingen via de website of via de andere gebruikelijke communicatiekanalen.

Datum laatste wijziging: 25 mei 2018

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Cookies Policy