WEDSTRIJDREGLEMENT

Operatie klimaatneutraal

Algemene informatie

De wedstrijd ‘Operatie klimaatneutraal’ loopt van 1 maart 2019 tot 31 mei 2020 en wordt georganiseerd door de nv WAKO, gevestigd in Haneboesch II, L-4563 Differdange/Niederkorn, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0656.627.840, met de volgende gegevens:

info@wako.lu

call, phone icon +352 671 40 50 12

Hierna de « organisator » of « Wako » genoemd.

De onderneming Wako is sinds 1930 actief in het maken van ramen en deuren en verzekert haar klanten een optimale service, waardoor de onderneming een van de hoogste tevredenheidspercentages op de markt behaalt. Wako garandeert ook een ecoverantwoorde aanpak gedurende het volledige productieproces: van materiaalkeuze, over productietechnieken tot de installatiemethode.

Omdat Wako bezorgd is om het milieu en de negatieve gevolgen van de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van ramen en deuren, nam de onderneming het initiatief om haar ecologische voetafdruk te beperken. Daarom heeft Wako besloten zich te engageren tot het overmaken van een percentage van de productieprijs van haar ramen en deuren aan een vereniging die zich inspant voor de herbebossing van ontboste gebieden

Om deze actie aan te moedigen, biedt Wako klanten die ramen en deuren van Wako bestellen via een erkend Wako-schrijnwerker de mogelijkheid om deel te nemen aan deze compensatie en zo kans te maken op een reis naar Costa Rica.

 

Voorwaarden voor deelname

De wedstrijd is uitsluitend bestemd voor personen die in België of het Groothertogdom Luxemburg gedomicilieerd of woonachtig zijn en die ten minste 18 jaar oud zijn op het ogenblik van hun deelname aan de wedstrijd, met uitzondering van dpersonen die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze wedstrijd en hun gezinnen, alsook personeelsleden van de organisator en/of zijn dochterondernemingen.

De toegang tot de wedstrijd is beperkt tot één inzending per persoon, ongeacht het aantal beschikbare e-mailadressen. In het geval van meerdere inzendingen, ook via verschillende e-mailadressen, wordt de deelnemer uitgesloten van de wedstrijd. 

Uit de deelnemers zal slechts één enkele winnaar worden geloot.

Deelnemers moeten te allen tijde hun identiteit en leeftijd kunnen aantonen, zodat de organisator in staat is om eventuele misbruiken te controleren en te bestraffen.

Deelname aan de wedstrijd houdt in dat onderhavig reglement in zijn geheel wordt aanvaard. Het regelement is beschikbaar op de volgende webpagina: https://www.wako.be/nl/wedstrijdreglement Het moet worden gelezen samen met het Privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op de volgende webpagina:https://www.wako.be/nl/wettelijke-vermeldingen. Dit Privacybeleid wordt beschouwd als een integraal onderdeel van onderhavig reglement. 

Dit reglement wordt gratis toegezonden aan elke persoon die hiertoe een schriftelijk verzoek stuurt vóór het einde van de deelnemingsperiode, met vermelding van de naam van de deelnemer en het adres waarnaar het reglement moet worden gestuurd.

Verloop van de wedstrijd

Om deel te nemen, moet de deelnemer op uiterlijk 31 mei 2020 om middernacht de volgende stappen vervuld hebben:

 • Personen die ramen of deuren van Wako hebben besteld, moeten de financiële compensatie hebben betaald die hen door hun erkende Wako-schrijnwerker werd voorgesteld; 
 • Vervolgens wordt de deelnemers gevraagd een vragenlijst te beantwoorden bestaande uit twee gesloten vragen en een schiftingsvraag ;
 • Om de resultaten van de wedstrijd te weten te komen, moeten de deelnemers hun volledige contactgegevens en e-mailadres opgeven. 

Alleen deze procedure zal als geldig worden beschouwd voor deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijzen. Bij de toekenning van de prijzen wordt geen rekening gehouden met een antwoord, ook al is het correct, dat later per post of via enig ander communicatiemiddel wordt verstuurd.

Gezien de bepaling van de winnaar uitsluitend op basis van een geautomatiseerd proces gebeurt, zijn de deelnemers zich ervan bewust en aanvaarden zij dat de organisator niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor een netwerkstoring, verlies, vertraging of technische storing veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die betrokken zijn bij de overdracht van gegevens en de hosting van de website.

Het is niet uitgesloten dat meerdere mensen de vragenlijst correct hebben beantwoord. Toch zal slechts één winnaar worden geloot en aangeduid uit de juiste antwoorden. Hierover kan geen enkele klacht worden ingediend. 

De prijs aangeboden in het kader van deze wedstrijd

De te winnen prijs is de volgende: een reis van 8 dagen/7 nachten voor twee personen naar Costa Rica, met een geschatte waarde van € 2000 per persoon.

Inbegrepen in de prijs van het verblijf:

 • Heen- en terugvluchten met vertrek vanuit Brussel
 • De logistieke organisatie van het verblijf
 • Nederlandstalige verwelkoming op de internationale luchthaven van San Jose International, privétransfer tot aan uw hotel op dag 1
 • Nederlandstalige telefonische bijstand gedurende het hele verblijf
 • 7 overnachtingen op een tweepersoonskamer in hotels van de aangegeven categorie, lokale hotelbelastingen inbegrepen
 • Alle ontbijten en 3 extra maaltijden (zie routebeschrijving)
 • Een huurauto van het type Dahiatsu Bego 4x4 of gelijkwaardig van d2 tot d8, met basisverzekering, onbeperkte kilometers en gps in het Nederlands
 • De excursies gepland door het hotel in Maquenque (bird watching wandeling, het planten van een boom, gratis gebruik van kano's)
 • Een reispakket (roadbook, kaart, dierengids en officiële documenten van de ICT (de toeristische dienst van Costa Rica)
 • Een som van € 500 voor twee personen voor maaltijden die niet in de forfait zijn inbegrepen
 • CO2-compensatie van uw vlucht

Niet inbegrepen in de prijs van het verblijf:

 • Alles wat niet vermeld staat in de rubriek ‘Inbegrepen’ en elke wijziging in het programma tijdens uw verblijf
 • De niet-vermelde maaltijden (Maaltijdforfait: € 500)
 • De bijkomende verzekering van het voertuig, tankkosten voor het voertuig, de waarborg voor het voertuig die u regelt via een bankkaart bij het ophalen ervan (minimum USD $ 750 naargelang het type voertuig indien de klant enkel de verplichte basisverzekering neemt, of minimum USD $ 100 als de klant een bijkomende verzekering neemt), de garantie voor de gps (USD $ 250)
 • Toegang tot parken, reservaten, musea en in het algemeen de ‘optionele’ en/of niet vermelde activiteiten
 • Dranken en persoonlijke uitgaven
 • Fooien voor eventuele bagagedragers of lokale gidsen
 • De exittaks (in 11/2018: 29 USD/pers.)
 • Reisbijstandsverzekering (verplicht; zie § ‘Verzekeringen’)

Specificatie van de verschillende mogelijke vaccins die voor de reis moeten worden toegediend:

Elke toerist kan Costa Rica binnenkomen zonder gevaccineerd te worden.
Aangezien het klimaat echter heel anders is dan het Europese klimaat, is het raadzaam om gevaccineerd te worden tegen hepatitis A en B, en om een preventieve behandeling te volgen tegen malaria.

De organisator behoudt zich het recht voor om de aangeboden prijs geheel of gedeeltelijk te vervangen door een andere prijs die minstens evenveel waard is, in geval van externe problemen die niet aan de organisator te wijten zijn (bij het in gebreke blijven van de leverancier, enz.). De aangeboden prijs kan voor de winnaar geen aanleiding zijn tot enig geschil van welke aard dan ook, noch tot de overhandiging van de tegenwaarde ervan in contanten, noch tot vervanging of omruiling van de prijs, om welke reden dan ook.

 

Aanduiding van de winnaar

De winnaar zal, via het door hem opgegeven e-mailadres, op de hoogte worden gesteld van de voorwaarden voor de toekenning van de prijs, waaraan hij moet voldoen om er gebruik van te kunnen maken.

Indien tijdens de organisatie van de wedstrijd of later de door de deelnemer verstrekte contactgegevens wijzigen, is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de organisator hiervan meteen op de hoogte te stellen, uitsluitend via het volgende e-mailadres: c.marche@wako.lu

 

Bekendmaking van de contactgegevens van de winnaar en overdracht van de beeldrechten

In overeenstemming met het Privacybeleid van de organisator, machtigt de deelnemer de organisator om, indien hij de winnaar is, zijn contactgegevens en eventuele foto's van hem te publiceren. 

De foto van de wedstrijdwinnaar wordt door de winnaar naar de organisatoren gestuurd op het volgende e-mailadres: c.marche@wako.lu

Bijgevolg geeft de wedstrijdwinnaar de organisator toestemming om de foto's te gebruiken, hergebruiken, publiceren, bewerken, kopiëren, reproduceren, aan te passen, te wijzigen, ongeacht het technisch procedé. Deze foto's mogen ook worden gereproduceerd of gebruikt in combinatie met andere materialen, waaronder, maar niet beperkt tot: teksten, gegevens, informatie of slogans, andere beelden, foto's, tekeningen, illustraties, animaties of grafieken. 

Deze toestemming wordt gegeven voor alle media zoals, en zonder dat deze lijst exhaustief is: papier, textiel, hout, plastic, elektronisch, digitaal, en in het algemeen voor alle vormen van distributie, waaronder websites en sociale netwerken. 

Deze overdracht van rechten wordt gratis en zonder financiële tegenprestatie toegekend voor een periode van vijf jaar voor België en wereldwijd.

 

Aansprakelijkheid van de organisator

De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of moreel, indien de wedstrijd wordt geannuleerd, tijdelijk of permanent niet beschikbaar is, niet volgens de aangekondigde regels plaatsvindt of, in het algemeen, indien deelname aan de wedstrijd tijdelijk of definitief onmogelijk blijkt.

Tijdens de wedstrijd kunnen wijzigingen aan deze regels worden gepubliceerd. Het is daarom sterk aan te raden dat de deelnemer de website met dit wedstrijdreglement regelmatig raadpleegt. Eventuele wijzigingen zullen worden beschouwd als een integraal onderdeel van dit reglement, evenals alle teksten waarin de wedstrijd wordt vermeld, die in de infokranten en andere documenten die door de organisatoren worden gepubliceerd, worden opgenomen.

 

Klachten

Eventuele klachten met betrekking tot de wedstrijd ‘Operatie klimaatneutraal’ kunnen per e-mail worden verstuurd naar het volgende adres: c.marche@wako.lu

Klachten worden slechts in aanmerking genomen indien zij schriftelijk op dit adres worden ingediend binnen de 8 dagen na het plaatsvinden van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de klacht.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Onderhavig reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving

In geval van een geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van dit reglement, verbinden de partijen zich ertoe een beroep te doen op bemiddelingvooraleer een andere wijze van geschillenbeslechting wordt toegepast. 
De partijen benoemen in dit geval, in onderling overleg, een bemiddelaar die door de Federale Bemiddelingscommissie (https://www.cfm-fbc.be/nl, Simon Bolivarlaan, 30 (WTC III) in 1000 Brussel) is erkend, of wijzen een derde partij aan om deze benoeming te doen. 
Zodra de bemiddelaar is aangesteld, bepalen de partijen onderling, met behulp van de bemiddelaar, de modaliteiten voor de organisatie van de bemiddeling en de duur van het proces. 
Elk van de partijen kan de bemiddeling te allen tijde beëindigen, zonder dat dit haar eigen belangen schaadt.

In het geval de bemiddeling mislukt, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.